Rozwody Podział majątku

Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w rozwodach oraz sprawach podziału majątku najróżniejszego rodzaju, np. w podziale całości majątku po rozwodzie, podziale majątku pomiędzy wspólnikami spółek i uregulowań zobowiązań spółki, podziale majątku dowolnych współwłaścicieli dowolnego majątku.
Adwokaci - kontakt bezpośredni:
22 855 43 40
698 686 446

Kancelaria Adwokacka

Kilka słów o naszej pracy


Gwarantując swoim klientom zachowanie nieograniczonej w czasie tajemnicy adwokackiej, prowadzimy przede wszystkim praktykę prawa rodzinnego oraz podziały majątków byłych małżonków, konkubentów, wspólników spółek oraz innych współwłaścicieli.

 • Porady - udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe, redagujemy umowy o zróżnicowanej treści i przedmiocie, prowadzimy mediacje nakierowane na ugodowe rozwiązanie sprawy, przygotowujemy umowy ugody.
 • Reprezentacja - zastępstwo procesowe to ważna część naszej pracy. Reprezentujemy przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym, ponadto w postępowaniu administracyjnym oraz przed sądami arbitrażowymi.

spotkaj się z adwokatami...

Adwokat Marcin Śmiałek


...

Adwokat Justyna DzielnickaAby określić jak najskuteczniej i najszybciej rozwiązać Państwa problem prawny, prosimy o kontakt w celu umówienia terminiu konsultacji prawnej.
22 855 43 40
698 686 446
kancelaria@marcinsmialek.plZakres usług pomocy prawnej


Pisma procesowe

Przygotowujemy ugody, pozwy oraz prowadzimy kompleksową korespondencję prawną.

Kontrola terminów

Pilnujemy i dochowujemy terminów rozpraw oraz pozostałcyh terminów sądowych.

Prowadzenie spraw

Pełna opieka prawna w sprawach sądowych.

Informacja

Informujemy o postępach sprawy, ewentualnych ryzkach oraz możliwościach działania.

Rozwody Prawo Rodzinne


Oprócz rozwodów, prowadzimy wszelkie sprawy rodzinne, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe - dotyczące małżonków, konkubentów, rodziców, dzieci, rodzeństwa, osób adoptowanych i innych członków rodziny.

W ramach praktyki prawa rodzinnego prowadzimy między innymi następujące sprawy:

 • rozwodowe w tym z orzekaniem i bez orzekania o winie;
 • alimenty na dzieci - ustalenie, obniżenie / podwyższenie, zabezpieczenie;
 • alimenty od małżonka oraz byłego współmałżonka lub od innych osób zobowiązanych ewentualnie do alimentacji (np. dziadkowie, dzieci);
 • zniesienie współwłasności oraz podział majątku wspólnego po rozwodzie;
 • rozliczanie po rozwodzie wydatków i nakładów realizowanych w trakcie małżeństwa;
 • ustalenie nierównych udziałów w majątku byłych małżonków;
 • separacja;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • władza rodzicielska (pozbawienie lub ograniczenie) oraz powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • adopcja;
 • zaprzeczenie oraz ustalenie ojcostwa;
 • ubezwłasnowolnienie.

Kiedy dzielić się majątkiem


Podziału majątku można dokonać po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

W przypadku podziału majątku osób niebędących małżonkami (konkubinat, wspólnicy spółek, współwłaściciele) podział majątku można, co do zasady, realizować w każdym momencie.

Wracając do małżeństwa, wspólność majątkowa małżeńska powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, a ustaje z chwilą orzeczenia rozwodu, separacji lub gdy małżonkowie umownie przed Notariuszem lub przed Sądem ją zniosą. Oznacza to, że podział majątku można przeprowadzić także przed rozwodem. Nie jest zatem konieczne, czekanie z podziałem do momentu wydania prawomocnego wyroku rozwodowego. Terminy rozpraw wyznaczane przez Sąd mogą być odległe, więc małżonkowie mogą udać się wcześniej do Notariusza, celem wprowadzenia rozdzielności majątkowej, a następnie podzielić u niego swój majątek umownie.

Co można dzielić


Dzielić można wszystko, co stanowi majątek, a więc między innymi ruchomości i nieruchomości, a także rozliczać nakłady, jakie małżonkowie czynili ze swoich majątków osobistych na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątki osobiste. Sąd, co do zasady nie dzieli zobowiązań małżonków, lecz podział zobowiązań można oczywiście zrealizować w postępowaniu pozasądowym.

Przy podziałach majątków osób niebędących małżonkami (konkubinat, wspólnicy spółek, współwłaściciele) również dzieli się wszystkie składniki majątkowe, które osoby posiadające wspólnie majątek chcą podzielić.

Jak dzieli się majątek


Wspólny majątek można podzielić przed Sądem, przed Notariuszem (akt notarialny), a także na podstawie umowy (nie zawsze notarialnej). Jest to uzależnione od woli stron oraz od składników, bowiem nie wszystkie składniki majątku można podzielić zwykłą pisemną umową pomiędzy stronami.

Notariusz podzieli majątek wyłącznie osób, które porozumiały się w tej sprawie i mają ustalony (choćby ramowo) gotowy sposób podziału majątku. W ten sam sposób Sąd może podzielić majątek. Sądowy podział majątku wspólnego (o ile jest to w pełni zgodny podział i jeśli wniosek o podział złożony w Sądzie prowadzącym rozwód) jest często tańszy niż notarialny. W każdej z dóg podziału majątku celowa będzie pomoc doświadczonego adwokata od podziałów majątków, który zaproponuje optymalny sposób podziału jak i metodę jego przeprowadzenia.

Postępowanie sądowe, choć ugodowe może potrwać parę miesięcy (czas przygotowania wniosków do sądu oraz wyznaczenie rozprawy przez Sąd), z kolei Notariusz dokona podziału „od ręki”, po tym jak uzyska wymaganą dokumentację.

Dla osób, które nie mogą porozumieć się, co do podziału majątku pozostaje droga Sądowa (sprawa o podział majątku).


U Notariusza nie trzeba dzielić całego majątku. Możliwe jest dokonanie podziału częściowego, a następnie później uzupełniającego. Sądowy podział majątku powinien już obejmować cały majątek. Wyłącznie z ważnych powodów można ograniczyć go do podziału części majątku. Oznacza to, że przed Sądem należy podzielić wszystkie składniki majątku. Raz dokonany podział majątku, jeśli postępowanie sądowe nie zostało przeprowadzone wadliwie, jest ostateczny.

Ugodowy i Sądowy Podział


Podział majątku można zrealizować zarówno ugodowo jak i poprzez działania przed Sądem:

DZIAŁANIA UGODOWE
1. Uzgodniona wspólnie sprzedaż majątku, podzielenie się zyskiem, z uwzględnieniem nakładów, (jeśli takie miały miejsce), jakie strony czyniły ze swoich majątków osobistych;
2. ustalenie, że własność (całości albo części) majątku (np. domu czy przedsiębiorstwa) przypada jednej ze stron, z obowiązkiem spłaty (rozliczenia się) z drugą stroną.


DZIAŁANIA SĄDOWE
Gdy pomiędzy stronami nie ma porozumienia i pozostaje wyłącznie sądowy podział majątku Sąd może:

1. przyznać własność majątku (np. mieszkania, domu, przedsiębiorstwa, samochodu) jednej ze stron z obowiązkiem spłaty drugiej;
2. zarządzić sprzedaż składnika majątkowego, (jeśli żadna ze stron nie wyraża woli pozostania właścicielem danego składnika po podziale majątku) – jest to bardzo często najmniej korzystna opcja, bowiem zazwyczaj składniki są sprzedawane za wartość niższą niż rynkowa oraz dochodzą do tego najróżniesze koszty (np. wyceny nieruchomości - operatu szacunkowego).

Rola adwokata


Przy podziałach majątku adwokat prowadzący sprawę odgrywa istotną rolę.

W pierwszej kolejności analizuje on i następnie przedstawia możliwości podziału majątku w indywidualnej sprawie klienta oraz wspólnie z klientem ustala cele możliwe do osiągnięcia w jego sprawie. Następnie prowadzone są negocjacje ugodowe dla uniknięcia postępowania sądowego i jeśli kończą się ugodą, treść ugody jest przez adwokata prowadzącego sprawę przygotowywana, modyfikowana i następnie rekomendowana klientowi do podpisu – dzieje się tak zarówno, gdy umowa jest w zwykłej formie pisemnej jak i gdy podpisywany jest akt notarialny.

W niektórych przypadkach, gdy z okoliczności sprawy wynika, że prowadzenie negocjacji ugodowych nie jest celowe, sprawa jest kierowana od razu do Sądu.

W sądzie adwokat wykorzystuje wszystkie zgodne z prawem możliwości, by uzyskać dla klienta najkorzystniejszy podział majątku. Sprawa sądowa rozpoczyna się na podstawie wniesienia odpowiedniego pisma do Sądu, następnie przebiega w formie rozpraw, na których słuchani są świadkowie i analizowane inne dowody. Sprawa (w zależności od jej rodzaju) kończy się wyrokiem lub postanowieniem.

W poszczególnych przypadkach sprawa może toczyć się również w sądzie drugiego poziomu (II instancji) na podstawie wniesionych zażaleń lub apelacji.

Kontakt z adwokatami


...

Nazywam się Marcin Śmiałek, jestem adwokatem i założycielem Kancelarii Adwokackiej w Warszawie specjalizującej się w sprawach rodzinnych, w tym rozwodowych oraz w podziałach majątku bardzo często powiązanych ze sprawami rodzinnymi. Jestem wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przy złożonych problemach prawnych prawnicy z mojej Kancelarii Adwokackiej reprezentują klientów również w całej Polsce, w tym obcokrajowców.

...

Nazywam się Justyna Dzielnicka i jestem adwokatem. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Bezpośrednio po studiach odbyłam 3-letnią aplikację adwokacką zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego i wpisem na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Praktykując w sądach, prokuraturach, organach samorządowych, a także odbywając staż w Fundacji świadcząc pomoc prawną pro bono zdobywałam doświadczenie w różnych dziedzinach prawa. Obecnie w znacznym stopniu zajmuję się szeroko pojętym prawem rodzinnym, jednocześnie udzielając pomocy prawnej w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych. Posługuję się również językiem angielskim.


Kancelaria Adwokacka Marcin Śmiałek
Al. St. Zjednoczonych 72
lok. 237, 10-te piętro,
04 - 036 Warszawa

/fax 22 855 43 40
698 686 446
e-mail: kancelaria@marcinsmialek.pl
Mapka lokalizacji: